GENERELLE VILKÅR

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Flex Fitness. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Klippekort skal bruges indenfor 6 måneder fra købsdato. Herefter udløber det og ubrugte klip vil ikke blive refunderet. Flex Fitness kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§1a. Studie, pensionist og firma-medlemskaber

For oprettelse af medlemskabstyper med rabat, såsom studie-, pensionist- og firma-medlemskaber er du forpligtet til at fremvise dokumentation for opfyldelse af krav for medlemsskabstypen på forlangende. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende for firmaftaler, såfremt aftalen mellem virksomheden og Flex Fitness ophører, eller ved ansættelsesophør.

§1b. Medlemskab når du er under 18 år

For at blive medlem i Flex Fitness skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i Flex Fitness med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. 

Du kan kun få et medlemskab i Flex Fitness, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Flex Fitness måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

§1c. Pause periode

Medlemskabet kan sættes på pause, og gøres skriftligt ved personlig henvendelse til Flex Fitness I tvivlstilfælde skal medlemmet dokumentere, at en pause sætning er fundet sted, med dato og kvittering fra til Flex Fitness. Løbende medlemskaber kan sættes i bero fra den 1. i en måned i max. 3 måneder sammenhængende, én gang pr. kalenderår. Kontante medlemskaber kan ikke sættes i bero. Et medlemskab kan ikke opsiges i pauseperioden, men først fra pauseperiodens ophør, hvorefter §6 indtræder.

§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i fremmødecomputeren eller ved indgangsdøren uden for receptionstiden for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskort opkræves et gebyr på 500 kr. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Flex Fitness, som udsteder et nyt mod gebyr kr. 50,00.

§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBSmedlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Ved betaling via betalingsservice opkræves et gebyr på kr. 9,75 og kr. 1.50 (DIBS) for at dække de omkostninger der er til NETS. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Flex Fitness opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Flex Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Flex Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde til Flex Fitness, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering for opsigelsen, hvorefter opsigelsen er gældende fra den aftalte dato. I tvivlstilfælde om opsigelsen af et medlemskab, skal medlemmet kunne dokumentere opsigelsen med kvittering fra Flex Fitness.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

 Flex Fitness forbeholder sig ret til ændringer i pris- og medlemsbetingelser. Prisændringer vil blive varslet via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse), ved opslag på centeret samt via vores hjemmeside senest 25 dage før prisændringerne træder i kraft. Prisændringer vil altid træde i kraft til den 1. i en måned. Ændringer i medlemsbetingelser træder i kraft når de er gjort tilgængelig på vores hjemmeside. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i §6.

§8. Træning og ophold i centret

Flex Fitness er vores alle sammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Flex Fitness er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Flex Fitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Flex Fitness. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Flex Fitness´s faciliteter, hvis Flex Fitness har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klipklapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være lydløse under al træning.

§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Flex Fitness’s ansatte, kan Flex Fitness uden varsel bortvise medlemmet.

§10. Ændringer i hold m.v.

Flex Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 uges varsel. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret via hjemmeside eller via sports-solution. Desuden kan Flex Fitness samme dag aflyse hold 2 timer før planlagt start, hvis der er mindre end 4 bookinger. Instruktøren kan altid ændres til holdets start uden at give besked.

 §11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Flex Fitness. Flex Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Flex Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Skabet skal tømmes efter brug. Flex Fitness forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden varsel.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Flex Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Flex Fitness.

§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon [CENTRETS] på hverdage i receptionens åbningstid eller via sports-solution. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. [CENTEROPSÆT] ved kontantkort mister du [CENTEROPSÆT] dags træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§15. Fremmøde

Fremmøde skal ske senest 10 minutter før timens start ellers kan pladsen blive givet videre til medlemmer på venteliste. Fremmøde til aftale med personlig træner skal ske 10 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touch-screen ved receptionen. 

§16. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen

Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore personlige trænere, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.

§17. Afbud til personlig træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 100,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§18. Flex Fitness er medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping på forlangende af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

Brug, salg eller besiddelse af ulovlige stoffer i centeret medfører øjeblikkelig bortvisning uden ret til refusion.

§19. Privat virksomhed

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – såsom træningsvejledning, personlig træning og lign.

§20. Gavekort

Gavekort kan ikke ombyttes til andre produkter eller kontanter. Gavekort udløber efter 12 måneder fra udstedelsesdatoen.

POLITIK OM PERSONOPLYSNINGER

Flex Fitness behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, inkl. EU’s databeskyttelsesforordning.

 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Flex Fitness er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: info@flex-holstebro.dk

Når du opretter et medlemskab hos Flex Fitness accepterer du, at Flex Fitness indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Flex Fitness indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. Flex Fitness anvender ikke oplysningerne til andre formål.

 

Opbevaringsperiode

Flex Fitness opbevarer oplysningerne om dig i op til 6 mdr. efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Videoovervågning

Hos Flex Fitness har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.

Personoplysninger, som bliver behandlet

De oplysninger, som behandles, er personoplysninger, som du giver til os eller som vi har indsamlet fra dig.

Personoplysninger, som du giver os

Når du gennemfører et køb hos Flex Fitness, opgiver du nogle personoplysninger til os. Dette gælder også, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, benytter dig af vores tjenester på vores hjemmeside og på sociale medier. Personoplysninger, som du giver til os og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, køn, din adresse og dit personnummer, betalingsoplysninger, mobil- og telefonnummer samt e-mailadresse.

Personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig

Når du gennemfører et køb hos Flex Fitness, behandler vi personoplysninger om dig. Det er oplysninger om dit navn, fødselsdato samt kontaktoplysninger.

Bogføring

Flex Fitness behandler oplysninger om transaktioner mellem dig og Flex Fitness til bogføringsformål. Flex Fitness kommer således til at behandle oplysninger om dit køb, dit navn, din adresse, dit mobil- og telefonnummer og din e-mailadresse. Det retslige grundlag for at Flex Fitness behandler dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at kunne opfylde en lovmæssig forpligtelse, som påhviler Flex Fitness.

Flex Fitness kan overlade dine personoplysninger til myndigheder, som kræver at Flex Fitness videregiver sådanne personoplysninger.

Flex Fitness kan også dele dine personoplysninger for at tillade en fusion, en overtagelse eller et salg af alle eller dele af Flex Fitness.

Tidsramme for behandling og lagring

Vi behandler kun personoplysninger så længe, der behov for det i forhold til de formål, til hvilke oplysningerne blev givet eller indsamlet. De samme oplysninger kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at en oplysning, som er fjernet fra ét system fordi den ikke længere er relevant for det pågældende formål, stadig kan findes i et andet system, hvor oplysningen er gemt for at dokumentere dit samtykke, eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for den pågældende personoplysning.

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 

Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 6 mdr.

Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger

Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år

Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år

Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 6 mdr.

Dine personoplysninger kan blive gemt længere end nævnt ovenfor, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde lovkrav, forordninger eller myndighedsbeslutninger.

Dine rettigheder

Du har ret til, uden omkostninger, skriftligt at anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også når som helst anmode om at få rettet fejlagtige oplysninger. Du har ligeledes ret til at bede os om at slette eller begrænse de personoplysninger, vi har om dig, samt at bede om en kopi af disse personoplysninger (såkaldt dataportabilitet).

Hvis der ikke er nogen grund til din anmodning, eller din anmodning er urimelig, f.eks. hvis du ofte eller med korte intervaller beder om uddrag eller sletning, kan vi enten nægte at imødekomme din anmodning, eller vi kan opkræve et gebyr, som dækker de administrative udgifter forbundet med din anmodning. Du kan indsende din anmodning til os via email.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

3  Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer)

Adresse

Gl. Struervej 7
7500 Holstebro
Danmark

CVR-nr: 38171429

Følg os

Åbningstider

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google